Ansvar och etiska regler

Ansvar

I samarbete mellan kund och Tenders Sverige AB, nedan kallat Tenders, tecknas Avtal. Till Avtalet fogas Allmänna bestämmelser. Dessa allmänna bestämmelser är utarbetade av Tenders, som stöd vid köp av konsulttjänster och/eller produkter från Tenders. Syftet med dessa allmänna bestämmelser är att åstadkomma en större trygghet för både konsult och konsultköpare, då bestämmelserna ger riktlinjer för situationer av särskilt intresse vid köp av konsulttjänster.
Bestämmelserna äger giltighet i ett avtalsförhållande, och kompletterar eller ersätter dispositiv svensk lag, i det fall att en uttrycklig hänvisning sker till dem i upprättat kontrakt. Bestämmelserna bör också inkluderas i kontraktet som en bilaga.

Tenders ansvar begränsas till skriftligt given information inom ramen för tecknat avtal på villkor som däri överenskommits. I övrigt ikläder sig Tenders inget ansvar avseende källa, riktighet i påstående, såväl skriftligt som muntligt. Tenders ansvarar inte för någon följdförlust eller direkt eller indirekt ekonomisk / goodwillskada som uppdragsgivaren lidit på grund av eller i samband med information som givits utanför avtal.

 

Etiska regler

 

1. Allmänna förutsättningar

Dessa regler ligger till grund för Tenders konsulters policy och verksamhet. De är baserade på de internationella etiska regler som fastställts av FEACO (Fédération Européenne des Associations de Conseils en Organisation) och ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes).
Varje konsult (individ eller företag) har skriftligen förbundit sig att följa de av Tenders antagna etiska reglerna, som grund för sin egen verksamhet.
Med konsult avses i det följande både enskild konsult och konsultföretag.
Ordet uppdragsgivare avser företag eller organisation som mot ersättning erhåller konsultens tjänster.

2. Etisk standard

Konsulten ska hålla högsta etiska standard i sin yrkesmässiga verksamhet och i alla avseenden, i beslut och handlingar, agera i överensstämmelse med uppdragsgivarens intressen.
Konsulten ska däremot avstå ifrån uppdrag som i någon del inte överensstämmer med gällande lagar eller förordningar.

3. Sekretess

Konsulten ska iakttaga strikt sekretess, gällande uppdragsgivarens eller dennes anställdas verksamhet och affärsförhållanden, såvida inte dokumenterade överenskommelser ger sekretessfrihet i något eller några avseenden. Detta gäller även avslutade uppdrag.
Konsulten ska inom ramen för ett uppdrag agera så att enskilda personers inställning eller synpunkter ej exponeras i uppdragsgivarens organisation utan deras eget medgivande.

4. Oberoende, opartiskhet och integritet

Konsultens tjänster ska grundas på egna professionella bedömningar av uppdragsgivarens beställning och inriktas så att uppdragsgivarens intresse bäst tas tillvara.
Konsulten ska ej gå in i engagemang som minskar objektiviteten och opartiskheten gällande råd eller andra tjänster till en uppdragsgivare.
En enskild anställd konsult ska arbeta professionellt oberoende och gentemot sin egen företagsledning vara skyddad av en "samvetsklausul".

5. Motstridiga intressen

Konsulten ska undvika att agera i potentiellt motstridiga positioner eller uppdrag parallellt, utan att berörda uppdragsgivare/parter i förväg informeras om detta och ger sitt samtycke.

6. Professionalitet och förhållningssätt

Konsulten ska i alla avseenden agera professionellt i förbindelser med uppdragsgivare, allmänhet och kollegor. Konsulten ska handla på ett sådant sätt att anseendet för konsulting som profession inte skadas.
Konsulten ska endast acceptera sådana uppdrag som han eller hon har kompetens och resurser att utföra.
Konsulten ska klart definiera syftet med och omfattningen av offererade tjänster, arbeta med erkända metoder och med hjälp av kvalificerade medarbetare och specialister.
Konsulten ska inte marknadsföra eller acceptera uppdrag, som till innehåll eller omfattning är så begränsade att det i förväg framgår att uppdragsgivaren måste söka ytterligare konsultation för att nå förväntade resultat, utan att denne informerats och accepterat uppdragets begränsningar i detta avseende.
Konsulten ska inte påtvinga uppdragsgivaren uppdrag som inte inkluderats i de ursprungliga uppdragsbeskrivningarna eller offerterna - och omvänt.
Konsulten ska avstå ifrån att skapa orealistiska förväntningar hos uppdragsgivaren eller att garantera vissa resultat av specifika konsulttjänster.

7. Samarbete med andra konsulter

Konsulten som för utförandet av ett visst uppdrag vill anlita underkonsult eller på annat sätt samarbeta med andra konsulter, ska informera uppdragsgivaren om detta och i förväg få dennes godkännande.

8. Precisering av förutsättningar

Konsulten ska före accepterandet av ett uppdrag i möjligaste mån försäkra sig om att det föreligger en ömsesidig acceptans av mål, omfattning, engagerade konsulter, arbetsplan och ersättningsregler; likaså att personliga, finansiella eller andra intressen som kan påverka genomförandet av uppdraget är klargjorda.

9. Arvoden och finansiella intressen

Konsulten ska vare sig acceptera provision, kompensation eller andra fördelar från tredje part i samband med rekommendationer till en uppdragsgivare utan dennes vetskap och tillåtelse.
Konsulten ska inte heller underlåta att uppge några egna ekonomiska intressen hos tredje part, vilka kan påverkas av sådana rekommendationer.

10. Reglernas tillämpning

Konsult som inte följer reglerna ovan kan komma att varnas och, om avvikelserna fortgår, avstängas. Beslut om detta tas av VD.

 

© 2011 Carlsson VVS AB : BOX 23024 : 750 23 Uppsala : 018-444 20  21 : info@carlssonvvs.se